ข่าวทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ประกาศจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพยาบาล
ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบโครงข่าย ICT ภายในโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องเสียง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซึกรีดเสื้อผ้า ประจำปี 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๓ รายการ
ประกาดราคาจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม

 

Science Symposium 2019

รวมวีดีโอ

 

รวมภาพถ่าย

Princess Chulabhorn Science High School
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ
2. เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้น นำไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
4. เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่าง ในด้านการฝึกอบรมนักเรียน ให้เป็นกุลบุตรกุลสตรี ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

PCCCHON


ที่ตั้งโรงเรียน

695 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านนบึง จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :038485149 โทรสาร:038485149

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :1020080319

รหัส Smis 8 หลัก : 20012011

รหัส Obec 6 หลัก : 080319

เปิดภาคเรียน 1/2564

12 พฤษภาคม 25624

เดือนพฤษภาคม 2562

 • เปิดเรียน 12 พ.ค. 2564
 • การแข่งขันทักษะวิชาการ
 • คัดเลือกข้อสอบกลางภาค
 • แข่งขันโครงการรักษ์ภาษา
 • Manual Backup Provided

สอบกลางภาค 1/2564

มิถุนายน 2564

เดือนมิถุนายน 2564

 • พัฒนาศักยภาพนักเรียน สอวน
 • แข่งขันดนตรีไทย - สากล
 • แนะแนวการศึกษาต่อ

สอบปลายภาค 1/2564

กรกฎาคม 2564

เดือนกรกฎาคม 25624

 • เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-net
 • ศึกษาดูงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา
 • แข่งขันกีฬาสีระดับชั้น
 • แข่งขันวาดภาพ
 • แข่งขันการแสดงต่าง

ผู้อำนวนการโรงเรียน
นายทวีศักดิ์ เจริญเตีย
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการและบริหารบุคคล
นางสาวกรรณิกา กันทะวงศ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หอพักนักเรียนชาย

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน

หอพักนักเรียนชาย

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน

หอพักนักเรียนหญิง

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน

หอพักนักเรียนหญิง

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน

=================================================================== www.pccchon.ac.th ==============================================================================