Science Symposium 2019

รวมวีดีโอ

 

รวมภาพถ่าย

Princess Chulabhorn Science High School
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ
2. เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้น นำไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
4. เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่าง ในด้านการฝึกอบรมนักเรียน ให้เป็นกุลบุตรกุลสตรี ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

PCCCHON


ที่ตั้งโรงเรียน

695 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านนบึง จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :038485149 โทรสาร:038485149

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :1020080319

รหัส Smis 8 หลัก : 20012011

รหัส Obec 6 หลัก : 080319

เปิดภาคเรียน 1/2562

12 พฤษภาคม 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

 • เปิดเรียน 12 พ.ค. 2562
 • การแข่งขันทักษะวิชาการ
 • คัดเลือกข้อสอบกลางภาค
 • แข่งขันโครงการรักษ์ภาษา
 • Manual Backup Provided

สอบกลางภาค 1/2562

มิถุนายน 2562

เดือนมิถุนายน 2562

 • พัฒนาศักยภาพนักเรียน สอวน
 • แข่งขันดนตรีไทย - สากล
 • แนะแนวการศึกษาต่อ

สอบปลายภาค 1/2562

กรกฎาคม 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

 • เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-net
 • ศึกษาดูงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา
 • แข่งขันกีฬาสีระดับชั้น
 • แข่งขันวาดภาพ
 • แข่งขันการแสดงต่าง

ผู้อำนวนการโรงเรียน

นายวิทยา อรุณแสงฉาน

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ

นายปรีชา ไพรินทร์

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หอพักนักเรียนชาย

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน

หอพักนักเรียนชาย

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน

หอพักนักเรียนหญิง

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน

หอพักนักเรียนหญิง

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน

=================================================================== www.pccchon.ac.th ==============================================================================