Change Color
รับสมัครนักเรียน ม.1

ปีการศึกษา 2565

คลิ๊กสมัคร
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่ 29 เมษายน 2564 ผอ.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อวางแผนการทำงานและเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาศึกษา 2564

Read More

ประชาสัมพันธ์

งานวิชาการ

|งานวัดผล||ประเมินผล||กิจกรรม||สารสนเทศ|

งานรับนักเรียน

|โครงสร้าง||คณะกรรมการ||กิจกรรม||สารสนเทศ|

งานโสตประชาสัมพันธ์

|โครงสร้าง||คณะกรรมการ||กิจกรรม||สารสนเทศ|

งบประมาณ

|งานแผนงาน||การเงิน||กิจกรรม||สารสนเทศ|

งานกิจการนักเรียน

|โครงสร้าง||คณะกรรมการ||กิจกรรม||สารสนเทศ|

งานแนะแนว

|โครงสร้าง||คณะกรรมการ||กิจกรรม||สารสนเทศ|

ระบบสารสนเทศ

|classroome| |คณะกรรมการ||กิจกรรม||สารสนเทศ|

บริหารทั่วไป

|โครงสร้าง||คณะกรรมการ||งานโสตประชาสัมพันธ์||สารสนเทศ|

กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม

|พฤษภาคม| |มิถุนายน| |กรกฎาคม| |สิงหาคม| |กันยายน| |ตุลาคม| |พฤศจิกายน| |ธันวาคม| |มกราคม| |กุมภาพันธ์| |มีนาคม| |เมษายน|

แนะนำโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
Princess Chulabhorn Scince High School

Hire Us