ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เพื่อให้กำกับติดตามนักเรียน

ในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ

และตรวจสอบได้