ผู้บริหารสถานศึกษา

นายวิทยา อรุณแสงฉาน

ผู้บริหารเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ

นายปรีชา ไพรินทร์

รองผู้อำนวยการเชียวชาญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นาย AAAAAAAAA

รองผู้อำนวยการเชียวชาญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม

นาย AAAAAAA

รองผู้อำนวยการเชียวชาญ

ข้อมูลของผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ วิทยา อรุณแสงฉาน
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแตปีการศึกษา 2557 .

รองผู้อำนวยการ ปรีชา ไพรินทร์
เข้ารับตำแหน่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542

 

==================================================== www.pccchon.ac.th ===================================================================