Warning: session_start(): open(D:\Webspace\pccchon.ac.th\httpdocs\pcc/sessions/\sess_fmi3vrpl9njtcujtpe1ghk3jo2, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in D:\Webspace\pccchon.ac.th\httpdocs\pcc\mainfile.php on line 5
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
pccchon.ac.th
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางมยรุา บารอสิดิก
จันทร์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 5    จำนวนการดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ  MAURA เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  3 ชื่อผู้ศึกษา            นางมยรุา  บารอสิดิก    ครูชา นาญการพิเศษ ระดับช้ัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา   2561 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ทดสอบประสิทธิภาพ และเผยแพร่รูปแบบการเรียน การสอนแบบ MAURA เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของเด็กปฐมวยั ชั้นอนุบาลปีที่  3 วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ 6 ขั้น ดังนี้               ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA ขั้นที่ 1 สังเคราะห์รูปแบบการ เรียนการสอนแบบ MAURA จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการเรียน           การสอนแบบ MAURA ประกอบด้วยขั้นการจัดประสบการณ์ 5 ขั้น คือ ขั้นสร้างความสนใจ                  (M : Motivation) ขั้นกระตุ้นให้ตอบ  (A : Answer) ขั้นเข้าใจท าได้  (U : Understand) ขั้นย ้าทวน          (R : Review )และขั้นสรุป  (A : Abstract)  ขั้นที่ 2 ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA โดยผเู้ชี่ยวชาญ จา นวน 5 คน ทา แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA ผลการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA ตามความคิดเห็นของผเู้ชี่ยวชาญมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 - 4.80 ขั้นที่ 3 สร้างเครื่องมือ ประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA คือ แผนการจดัประสบการณ์ แบบสังเกต ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA และแบบ ประเมินทดสอบกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และขั้นที่ 4 ทดลองนา ร่องรูปแบบการ เรียนการสอนแบบ MAURA โดยทดลองน าร่องครั้งที่ 1 ทดลองสอนกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1  โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นตะลุบนั อา เภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จา นวน 28 คน ใช้ 2 หน่วยการเรียนรู้ และทดลองน าร่องครั้งที่ 2 ทดลองสอนกับนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นตะลุบนั อา เภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จา นวน 27 คน ใช ้2 หน่วยการเรียนรู้  
             ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA ขั้นที่ 5 ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยก าหนดแบบแผน     การทดลองแบบ Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวยั            ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นกาหย ีอา เภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี ภาคเรียนที่ 2                    ปีการศึกษา 2561 จา นวน 30 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติใช้              ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ t-test for dependent samples ผลการทดสอบประสิทธิภาพการเรียน              การสอนแบบ MAURA คือ เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งรายด้าน 5 ดา้น และโดยรวม              ระยะที่ 3 การเผยแพร่รูปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA ขั้นที่ 6 เผยแพร่รูปแบบ          การเรียนการสอนแบบ MAURA โดยครูอนุบาลที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนในกลุ่มเทศบาลเมืองตะลุบนั จา นวน 6 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่สมคัรใจนา รูปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA ไปทดลองใช้ จา นวน 2 หน่วยการ เรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการสอนครูอนุบาลทุกคนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA ผลการเผยแพร่รูปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA ตามความคิดเห็นของครูอนุบาลที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 3 มีความ เหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 - 4.80     


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวังมหาสารคาม 16/ส.ค./2562
      การประเมิน โครงการพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) 16/ส.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค CIRC สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 16/ส.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) จังหวัดระยอง 15/ส.ค./2562
      การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 14/ส.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ chaowalert@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
PCCCHON
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
Warning: Unknown: open(D:\Webspace\pccchon.ac.th\httpdocs\pcc/sessions/\sess_fmi3vrpl9njtcujtpe1ghk3jo2, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (D:\Webspace\pccchon.ac.th\httpdocs\pcc\includes/../sessions/) in Unknown on line 0