[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
pccchon
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 260 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

 
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK)

เจ้าของผลงาน : นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล
อังคาร ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 184    จำนวนการดาวน์โหลด : 30 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
วัตถุประสงค์ของการศึกษา    
1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80/80
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย
ชุดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามกระบวนการจัด
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร  (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
 
สมมุติฐานของการศึกษา
            1.  ชุดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร(Pedagogical Content Knowledge : PCK)  เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80/80
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK) 
เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
 
ขอบเขตของการศึกษา
            ผู้รายงานได้แบ่งการศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน  ดังนี้
               1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
                    1.1  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561  จำนวน  6  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน  212  คน
                    1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561  จํานวน  40  คน โดยวิธีการเลือกห้องเรียนแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)
 
            2.   เนื้อหา
                 การสร้างชุดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK) เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จัดทำขึ้นโดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ประกอบด้วยชุดกิจกรรม จำนวน 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1  การค้นพบกัมมันตภาพรังสี                                              
ชุดที่ 2  กัมมันตภาพรังสี
ชุดที่ 3  รังสีกับมนุษย์
ชุดที่ 4  ปฏิกิริยานิวเคลียร์
ชุดที่ 5  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
3.   ตัวแปร
                  3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร  (Pedagogical Content Knowledge : PCK)                       
    3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่
                        3.2.1  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร  (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ 80/80
                        3.2.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
           3.2.3  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
4.  ระยะเวลาในการศึกษา
   การศึกษาครั้งนี้  ใช้ระยะเวลาในการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  โดยทำการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560  และใช้ทดลองศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2561
 
นิยามศัพท์เฉพาะ
               1.  การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  เป็นหลักสูตรที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ได้จัดขึ้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยให้ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้มีความรู้ความสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้งสามด้าน คือ  ด้านเนื้อหา  ด้านการสอนและด้านบริบท
ให้สอดคล้องเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของสูตร โดยมีจุดมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  ใช้กลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา  ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  และส่งเสริมการคิดขั้นสูง ได้ทำกิจกรรมที่มีความหลากหลายไม่น่าเบื่อ  ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการสร้างชิ้นงานร่วมกัน  กระตุ้นการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน และช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
                2.  กลวีธีการสอน  หมายถึง  วิธีการ  หรือกิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรที่หลากหลาย  เพื่อกระตุ้นความคิด   การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  ส่งเสริมการคิดขั้นสูง   และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างแท้จริง  และทั่วถึง  รวมถึง
การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  ให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้น  กระตือรือร้นและไม่น่าเบื่อ
                4.  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 E  หมายถึง  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยครูเป็นผู้ตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด  และเชื่อมโยงความรู้เองจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญดังนี้
                        4.1  ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัยหรือเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่
                        4.2  ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) เป็นการวางแผนการกำหนดเเนวทางการสำรวจ
ตรวจสอบตั้งสมมติฐานกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
                        4.3  ขั้นอธิบายเเละลงข้อสรุป (Explanation) เป็นการนำข้อมูลข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์    
แปลผล  สรุปผล  และนำเสนอผลที่ได้ในรูปต่างๆ
                        4.4   ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
ซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆและทำให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น
                     4.5  ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ  ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง  อย่างไร  จากขั้นนี้จะนำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ
              5.  ชุดกิจกรรม  หมายถึง  เอกสารที่ผู้รายงานสร้างขึ้นตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  เป็นชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่ม  ที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK) โดยชุดกิจกรรมที่ 1  ถึงชุดกิจกรรมที่  5  ประกอบด้วย  คู่มือครู  และบทบาทของนักเรียนและครู  มีดังนี้  
                ชุดที่ 1  การค้นพบกัมมันตภาพรังสี                                              
ชุดที่ 2  กัมมันตภาพรังสี
ชุดที่ 3  รังสีกับมนุษย์
ชุดที่ 4  ปฏิกิริยานิวเคลียร์
ชุดที่ 5  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์                                             
9.  บัตรกิจกรรม  หมายถึง  เอกสารประกอบการเรียน ประกอบไปด้วย จุดประสงค์ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดำเนินกิจกรรม สําหรับนักเรียนทํากิจกรรมเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม
8.  บัตรความรู้  หมายถึง  เอกสารประกอบการเรียนที่นําเสนอเนื้อหาสาระ ช่วยแก้ป้ญหาการจดบันทึกของผู้เรียน นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาสาระได้เองจากบัตรความรู้
6.  บัตรฝึกเสริมทักษะ  หมายถึง  เอกสารสำหรับเขียน ใช้เป็นแบบฝึกหัดหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จนหาข้อสรุปได้แล้ว จึงนำมาประยุกต์ใช้กับ เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับให้นักเรียนเรียนด้วยตนเอง  มักจะเขียนในลักษณะให้นักเรียนเติมคํา  ซึ่งครูอาจจะให้นักเรียนทําเป็นตอนๆ แล้วเฉลยครั้งหนึ่ง  หรืออาจทําไปจนจบแล้วเฉลยก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของบทเรียน ตลอดจนความสามารถของนักเรียน บางครั้งครูอาจจะแจกเฉลยคําตอบให้หลังจากนักเรียนทําเสร็จแล้ว
 
10.  กิจกรรม  หมายถึง  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร  (Pedagogical Content Knowledge : PCK)
เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
             11.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  หมายถึง  ประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแนวกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์การเรียนรู้หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม (E2) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  คือ E1/ E =  80/80
                    80   ตัวแรก  หมายถึง  ร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทำคะแนนได้ระหว่าง
การปฏิบัติการโดยใช้ชุดกิจกรรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                    80   ตัวหลัง  หมายถึง  ร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบที่นักเรียนทำได้หลังเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
               12.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  แบบทดสอบวิชาเคมีพื้นฐาน
เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก
               13.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้ความสามารถที่เกิดจากการการเรียนรู้ของนักเรียนได้แก่ ความรู้ ความจำ  ความเข้าใจ และการนำไปใช้  ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมตามแนวกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  ซึ่งวัดได้จากคะแนนของนักเรียนในการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น
               14.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความรู้สึกพอใจชอบใจหรือความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนหลังจากใช้ชุดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร  (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งวัดโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้รายงานสร้างขึ้น
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.  ได้ชุดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK)  ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นำไปใช้จัดการเรียนรู้
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  ใช้กลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา  ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  และส่งเสริมการคิดขั้นสูง ได้ทำกิจกรรมที่มีความหลากหลายไม่น่าเบื่อ
2.  นักเรียนมีความเข้าใจ  ความรู้ที่คงทนในเรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อที่นำความรู้พื้นฐานนี้ไปใช้เรียนในเนื้อหาอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
3.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มสูงขึ้น  ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการสร้างชิ้นงานร่วมกัน  กระตุ้นการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน และช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK) 15/ม.ค./2562
      ผลของการจัดกิจกรรมการปั้นประกอบอุปกรณ์ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 5/ม.ค./2562
      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดเอกสาประกอบการเรียนแบบผังกราฟิก 31/ส.ค./2561
      รายงานผลการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 26/มิ.ย./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ chaowalert@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Princess Chulabhorn's College Chonburi
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
695 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
pccchon.ac.th Tel :038-485149