Warning: session_start(): open(D:\Webspace\pccchon.ac.th\httpdocs\pcc/sessions/\sess_ter800h6tmakea3areepkial43, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in D:\Webspace\pccchon.ac.th\httpdocs\pcc\mainfile.php on line 5
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
pccchon.ac.th
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า สู่งานอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางเดือนเพ็ญ โต่นวุธ
ศุกร์์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 552    จำนวนการดาวน์โหลด : 972 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า
                       สู่งานอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย             นางเดือนเพ็ญ   โต่นวุธ
ปีที่ทำวิจัย        พ.ศ. 2560
 
                                                                                                             บทคัดย่อ
          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงาน มีทักษะในการทำงาน เห็นคุณค่าและมีความรู้สึกที่ดีต่องาน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าสู่งานอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน และศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยโครงงานของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 26 คน จาก 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มที่เรียนวิชางานประดิษฐ์ เป็นวิชาพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิดได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน จำนวน 8 แผน เป็นแผนทฤษฎี 5แผน ทำการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง แผนปฏิบัติ 3 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาในการสอน 16 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่0.37 ถึง 0.91 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 20 ข้อมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.78 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
             1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าสู่งานอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.44/85.19
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
             2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้าสู่งานอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีค่าเท่ากับ 0.6476
             3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยโครงงาน โดยรวมและรายด้าน 3 ด้านคือด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านโครงงานอยู่ในระดับมากที่สุด
             โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า
สู่งานอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมครูผู้สอนวิชางานประดิษฐ์สามารถนำไปใช้เป็นทางเลือกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานประดิษฐ์ได้เป็นอย่างดี
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบ B-SLIM เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 31/พ.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ “SIPACA Model” เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 27/พ.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ “SIPACA Model” เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 27/พ.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ “SIPACA Model” เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 27/พ.ค./2563
      การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เอกสารประกอบการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 27/เม.ย./2563


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
PCCCHON
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
Warning: Unknown: open(D:\Webspace\pccchon.ac.th\httpdocs\pcc/sessions/\sess_ter800h6tmakea3areepkial43, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (D:\Webspace\pccchon.ac.th\httpdocs\pcc\includes/../sessions/) in Unknown on line 0