Warning: session_start(): open(D:\Webspace\pccchon.ac.th\httpdocs\pcc/sessions/\sess_hunrtptn5dehbqurspl0kh1s36, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in D:\Webspace\pccchon.ac.th\httpdocs\pcc\mainfile.php on line 5
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
pccchon.ac.th
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานผลการพัฒนาทักษะด้านการพูด โดยใช้กิจกรรมที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ สำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ( อ่าน : 8 / ดาวน์โหลด : 4 ) เจ้าของ นางวรัญญา สุยะดุก
10/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์( อ่าน : 11 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ นายอรุณ อิ่มสง่า
31/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 22 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ นางสาวธัญพร ก่ออรุโณทัย
31/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์( อ่าน : 28 / ดาวน์โหลด : 18 ) เจ้าของ นายอรุณ อิ่มสง่า
31/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า สู่งานอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 13 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ นางเดือนเพ็ญ โต่นวุธ
30/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวังมหาสารคาม ( อ่าน : 20 / ดาวน์โหลด : 24 ) เจ้าของ นางสุดชดาวรรณ จำปาทอง
16/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การประเมิน โครงการพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ( อ่าน : 31 / ดาวน์โหลด : 25 ) เจ้าของ นางสุดชดาวรรณ จำปาทอง
16/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค CIRC สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 33 / ดาวน์โหลด : 23 ) เจ้าของ นางศุลีพร ศรีวุฒิพงศ์
16/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) จังหวัดระยอง ( อ่าน : 50 / ดาวน์โหลด : 19 ) เจ้าของ นางสาวสินีนาถ สุขศิริกุล
15/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา FullText
10 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ( อ่าน : 41 / ดาวน์โหลด : 52 ) เจ้าของ นางสุดชดาวรรณ จำปาทอง
14/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 ลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิก (Graphic organizers) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 274 / ดาวน์โหลด : 86 ) เจ้าของ นางชิดชนก ค ำทาสี
13/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 206 / ดาวน์โหลด : 56 ) เจ้าของ นางชิดชนก คำทาสี
13/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MAURA เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ( อ่าน : 34 / ดาวน์โหลด : 51 ) เจ้าของ นางมยรุา บารอสิดิก
12/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ส21101 รายวิชา สังคมศึกษา 1 สาระภูมิศาสตร์ ( อ่าน : 24 / ดาวน์โหลด : 105 ) เจ้าของ มาณพ บุญประกอบ
12/ส.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
15 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สืบสาน ตำนานนาฏศิลป์ ( อ่าน : 50 / ดาวน์โหลด : 72 ) เจ้าของ นางสาวไอยา ช้างแก้ว
11/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 28 / ดาวน์โหลด : 22 ) เจ้าของ ชำนาญ ชวดชูโต
9/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 40 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ นายภูวดล เฉลิมพล
6/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา FullText
18 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน รายวิชาห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 46 / ดาวน์โหลด : 61 ) เจ้าของ นายภูวดล เฉลิมพล
6/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา FullText
19 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน รายวิชาห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 36 / ดาวน์โหลด : 21 ) เจ้าของ นายภูวดล เฉลิมพล
6/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา FullText
20 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Express English โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 74 / ดาวน์โหลด : 42 ) เจ้าของ ชีลาณี มะสมัน
20/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
PCCCHON
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
Warning: Unknown: open(D:\Webspace\pccchon.ac.th\httpdocs\pcc/sessions/\sess_hunrtptn5dehbqurspl0kh1s36, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (D:\Webspace\pccchon.ac.th\httpdocs\pcc\includes/../sessions/) in Unknown on line 0