[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
pccchon
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 260 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นต้น (ง30101) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

เจ้าของผลงาน : นายวิเชียร ดอนแรม
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 1454    จำนวนการดาวน์โหลด : 247 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นต้น (ง30101) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ก่อนเรียนและหลังเรียน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 2 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 60 คน แล้วนามาสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 ได้รับการจัด การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จานวน 24 คน (ม.4/5) และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) จานวน 36 คน (ม.4/6) โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมขั้นต้น ส่วนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นั้นใช้แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นต้น (ง30101) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งผ่านการคัดกรองโดยผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแบบ t-test Dependent Samples
ผลการวิจัย พบว่า
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นต้น (ง30101) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นต้น (ง30101) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้ ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 12/ม.ค./2562
      ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้ ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 12/ม.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังดอกไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2560 27/ธ.ค./2561
      รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การฝึกปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 22/ธ.ค./2561
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติรื่นรมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 9/ส.ค./2561


Princess Chulabhorn's College Chonburi
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
695 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
pccchon.ac.th Tel :038-485149