นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ที่ Class room โดยคลิกที่นี่

Back

ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2563
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00
จันทร์

ท21101
ครพัชนินันท์
Online M1

ท21101
ครพัชนินันท์
Online M1
ท21101
ครพัชนินันท์
Online M1
พัก
ว20201
ครูธีรพงศ์
Online M1
ว20201
ครูธีรพงศ์
Online M1
ว20201
ครูธีรพงศ์
Online M1
 
อังคาร
ค21101
ครูวัฒนะ
Online M1
ค21101
ครูวัฒนะ
Online M1
ค21101
ครูวัฒนะ
Online M1
พัก
ส21101
ครูคำนึง
Online M1
ส21101
ครูคำนึง
Online M1
พ21101
ครูศิริพร
Online M3
พ21101
ครูศิริพร
Online M3
พุธ
ว21103
ครูยุภาพร
Online M1
ว21103
ครูยุภาพร
Online M1
ว21103
ครูยุภาพร
Online M1
พัก
อ21101
ครูEliseo J.
Online M1
L21101
ครูชาตรี
Online M1
ส23102
ครคำนึง
Online M1
 
พฤหัสฯ
ว21103
ครูสุภาพร
Online M1
ว21103
ครูสุภาพร
Online M1
ว21103
ครูสุภาพร
Online M1
พัก
อ21101
คร Eliveo
Online M1
ศ21101
ครูชาตรี
Onlene M11

ศ21101
ครูชาตรี
Onlene M1

 
ศุกร์
ค20201
ครูเดือนรุ่ง
Online M1
ค20201
ครูเดือนรุ่ง
Online M1
ค20201
ครูเดือนรุ่ง
Online M1
พัก
ส21102
ครูอุไรวรรณ
Online M1
ญ20201
ครูฐิตาภา
Online M1
ญ20201
ครูฐิตาภา
Online M1
 

 

ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2563
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00
จันทร์

ค22101
ครูกรกมล
Online M2

ค22101
ครูกรกมล
Online M2
ค22101
ครูกรกมล
Online M2
พัก
ว20203
ครูชรัณยา
Online M2
ว20203
ครูชรัณยา
Online M2
 
อังคาร
ค20203
ครูฐิติพร
Online M2
ค20203
ครูฐิติพร
Online M2
ค20203
ครูฐิติพร
Online M2
พัก
ส22101
ครูอรวรรณ
Online M2
ส23101
ครูอุไรวรรณ
Online M3
ศ22101
ครูสุภารัตน์
Online M3
ศ22101
ครูสุภารัตน์
Online M3
พุธ
อ22101
ครูพิมพ์พิชชา
Online M2
อ22101
ครูพิมพ์พิชชา
Online M2
อ22101
ครูพิมพ์พิชชา
Online M2
พัก
ท20201
ครูธณัฐฐา
Online M2
ท20201
ครูธณัฐฐา
Online M2
พ22101
ครูศิริชัย
Online M2
พ22101
ครูศิริชัย
Online M2
พฤหัสฯ
ว22101
ครูอุทิศ
Online M2
ว22101
ครูอุทิศ
Online M2
ว22101
ครูอุทิศ
Online M2
พัก
ส22103
ครูอรวรรณ
Online M2
ส22102
ครูจารุวรรณ
Online M2
   
ศุกร์
ท22101
ครูธณัฐฐา
Online M2
ท22101
ครูธณัฐฐา
Online M2
ท22101
ครูธณัฐฐา
Online M2
พัก
อ22101
ครูEliseo J.
Online M2
ง22101
ครูสายสุณีย์
Online M2
ง22101
ครูสายสุณีย์
Online M2
 

 

ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2563
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00
จันทร์

ว23101
ครูเอมอร
Online M3

ว23101
ครูเอมอร
Online M3
ว23101
ครูเอมอร
Online M3
พัก
อ20202
ครูดวงพร
Online M3
พ23101
ครูสมควร
Online M3
พ23101
ครูสมควร
Online M3
 
อังคาร
ท13101
ครูกาญจนา
Online M3
ท13101
ครูกาญจนา
Online M3
ท13101
ครูกาญจนา
Online M3
พัก
ส23101
ครูอุไรวรรณ
Online M3
ส23101
ครูอุไรวรรณ
Online M3
อ23101
ครูVenus L.
Online M3
 
พุธ
ค23101
ครูวัฒนะ
Online M3
ค23101
ครูวัฒนะ
Online M3
ค23101
ครูวัฒนะ
Online M3
พัก
ว23103
ครูธมลวรรณ
Online M3
ว23103
ครูธมลวรรณ
Online M3
ส23102
ครคำนึง
Online M3
 
พฤหัสฯ
อ23101
ครูดวงพร
Online M3
อ23101
ครูดวงพร
Online M3
อ23101
ครูดวงพร
Online M3
พัก
ศ23101
ครูเมษาศิลป์
Online M3
ศ23101
ครูเมษาศิลป์
Online M3
   
ศุกร์
ค20205
ครูจันทนา
Online M3
ค20205
ครูจันทนา
Online M3
ค20205
ครูจันทนา
Online M3
พัก
ว20205
ครูอุทิศ
Online M3
ว20205
ครูอุทิศ
Online M3
ส23103
ครูอุไรวรรณ
Online M3
 

 

ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2563
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00
จันทร์

ว30141
ครูภาณุพงศ์
Online M4

ว30141
ครูภาณุพงศ์
Online M4
ว30141
ครูภาณุพงศ์
Online M4
พัก
ค30102
ครูวัฒนา
Online M4
ค30102
ครูวัฒนา
Online M4
ศ30101
ครูวีระชัย
Online M4
 
อังคาร
ค30101
ครูอัญชลี
Online M4
ค30101
ครูอัญชลี
Online M4
ค30101
ครูอัญชลี
Online M4
พัก
ท30101
ครูฐิตินันท์
Online M4
ท30101
ครูฐิตินันท์
Online M4
พ30101
ครูธเนศ
Online M4
 
พุธ
ว30101
ครูอนัญญา
Online 4
ว30101
ครูอนัญญา
Online 4
ว30101
ครูอนัญญา
Online 4
พัก
ว30182
ครูเชาวเลิศ
Online M4
ว30182
ครูเชาวเลิศ
Online M4
ส30101
ครูพัชชา
Online M4
ส30101
ครูพัชชา
Online M4
พฤหัสฯ
ค30102
ครูวัฒนา
Online M4
ค30102
ครูวัฒนา
Online M4
อ30101
ครูEliseo J.
Online M4
พัก
ว30181
ครูอรจิรา
Online M4
ว30181
ครูอรจิรา
Online M4
ว30283
ครู มลทิรา
Online M4
ว30283
ครู มลทิรา
Online M4
ศุกร์
ว30121
ครูอัญมณี
Online M4
ว30121
ครูอัญมณี
Online M4
ว30121
ครูอัญมณี
Online M4
พัก
อ30101
ครูอรษา
Online M4
อ30101
ครูอรษา
Online M4
อ30101
ครูอรษา
Online M4
 

 

ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2563
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00
จันทร์

ว30222
ครูหวานใจ
Online M5

ว30222
ครูหวานใจ
Online M5
ว30222
ครูหวานใจ
Online M5
พัก
ค30104
ครูวุฒิพงษ์
Online M5
ค30104
ครูวุฒิพงษ์
Online M5
   
อังคาร
ว30202
ครูนาฏยา
Online M5
ว30202
ครูนาฏยา
Online M5
ว30202
ครูนาฏยา
Online M5
พัก
ส30103
ครูเพ็ญศรี
Online M5
ส30103
ครูเพ็ญศรี
Online M5
ว30287
ครูวิทย์ คณิต
Online M5
ว30287
ครูวิทย์ คณิต
Online M5
พุธ
ว30282
ครูวิเชียร
Online M5
ว30282
ครูวิเชียร
Online M5
ว30282
ครูวิเชียร
Online M5
พัก
ว30242
ครูพรปวีณ์
Online M5
ว30242
ครูพรปวีณ์
Online M5
   
พฤหัสฯ
ค30104
ครูวุฒิพงษ์
Online M5
ค30104
ครูวุฒิพงษ์
Online M5
ค30104
ครูวุฒิพงษ์
Online M5
พัก
ท30103
ครูกาญจนา
Online M5
ท30103
ครูกาญจนา
Online M5
พ30103
ครูศิริชัย
Online M5
 
ศุกร์
อ30103
ครูพัสตราภรณ์
Online M5
อ30103
ครูพัสตราภรณ์
Online M5
อ30103
ครูพัสตราภรณ์
Online M5
พัก
ว30163
ครูเริงณรงค์
Online M5
ว30163
ครูเริงณรงค์
Online M5
 

 

ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2563
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00
จันทร์

ค30202
ครูณัฏฐชานันท์
Online M6

ค30202
ครูณัฏฐชานันท์
Online M6
ค30202
ครูณัฏฐชานันท์
Online M6
พัก
ว30286
ครูคมฤขิต
Online M6
ว30286
ครูคมฤขิต
Online M6
ว30286
ครูคมฤขิต
Online M6
 
อังคาร
ว30204
ครูธีรพงศ์
Online M6
ว30204
ครูธีรพงศ์
Online M6
ว30204
ครูธีรพงศ์
Online M6
พัก
ท30105
ครูอนิศรา
Online M6
ท30105
ครูอนิศรา
Online M6
ศ30105
ครูเมษาศิลป์
Online M6
 
พุธ
ค20203
ครูไมตรี
Online M6
ค20203
ครูไมตรี
Online M6
ค20203
ครูไมตรี
Online M6
พัก
อ30202
ครูศรัณย์ภรณ์
Online M6
อ30202
ครูศรัณย์ภรณ์
Online M6
อ30202
ครูศรัณย์ภรณ์
Online M6
 
พฤหัสฯ
ว30224
ครูมลทิรา
Online M6
ว30224
ครูมลทิรา
Online M6
ว30224
ครูมลทิรา
Online M6
พัก
ส30105
ครูประไพพรรณ
Online M6
ส30105
ครูประไพพรรณ
Online M6
อ30202
ครู Venus L.
Online M6
 
ศุกร์
ว30244
ครูสุภาพร
Online M6
ว30244
ครูสุภาพร
Online M6
ว30244
ครูสุภาพร
Online M6
พัก
ส30107
ครูอรวรรณ
Online M6
ง30101
ครูกรรณิกา
Online M6
ง30101
ครูกรรณิกา
Online M6