รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ปีการศึกษา 2562

สมัครที่นี่

ให้นักเรียนที่สมัครส่งเอกสารทุกรายการไปยังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่สมัครเรียน ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561 หากไม่สงเอกสารดังกล่าวถือว่าไม่ได้สมัครสอบ.

<รายละเอียดการรับสมัคร>

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , ปีการศึกษา 2562

สมัครที่นี่

ให้นักเรียนที่สมัครส่งเอกสารทุกรายการไปยังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่สมัครเรียน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 หากไม่สงเอกสารดังกล่าวถือว่าไม่ได้สมัครสอบ.

<รายละเอียดการรับสมัคร>